Διαχείριση-Επιμέλεια
         ιστοσελίδας:
         Νίκος Τελιγάδας ΠΕ 02
         Επιμέλεια Ύλης:
        Ομάδα Βιβλιοθήκης
         Τσενέ Νάντια
         Τελιγάδας Νίκος
         Κοτσίκου Γαρυφαλιά
       
         

 

Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Λειτουργία του σχολείου Διδακτικό έτος-Αξιολόγηση και Προαγωγή Μαθητών

Διδακτικό έτος-Αξιολόγηση και Προαγωγή Μαθητών

Διδακτικό έτος

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου
Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
  • 1 - 10 Ιουνίου: 1η  εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄
  • 10-20 Ιουνίου:  Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση
  • 20-30 Ιουνίου: 2η  εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές.

 

Διδασκόμενα μαθήματα
 
 Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.
Η Ομάδα Α' περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.
  Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Γαλλικά/Γερμανικά και 9) Οικιακή Οικονομία.
  Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

 Διαδικασία αξιολόγησης

 Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες , την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,
β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες,
δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
     Ειδικότερα, όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες:
Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄: Μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία το πρώτο τετράμηνο.
Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄: Μία ωριαία γραπτή δοκιμασία το πρώτο τετράμηνο και μία γραπτή δοκιμασία ή μία συνθετική δημιουργική εργασία το δεύτερο τετράμηνο.
 
Β. Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
Διενεργούνται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Εξετάζονται γραπτά μόνο τα μαθήματα της Α΄ Ομάδας.
 

Βαθμός ετήσιας επίδοσης – Προαγωγή/απόλυση/απόρριψη
 
 α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:
i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
 β. Αν δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από 10.
Συγκεκριμένα, ο μαθητής που παραπέμπεται:
- Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου παρακολουθεί πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄ στο οποίο έχει παραπεμφθεί.
- Το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου εξετάζεται στα μαθήματα που έχει παραπεμφθεί. Οι επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα της Α΄ Ομάδας είναι προφορικές και γραπτές και για τα μαθήματα της Β΄ και της Γ’  ομάδας είναι προφορικές.
 γ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.
 δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε μπορεί να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.