Διαχείριση-Επιμέλεια
         ιστοσελίδας:
         Νίκος Τελιγάδας ΠΕ 02
         Επιμέλεια Ύλης:
        Ομάδα Βιβλιοθήκης
         Τσενέ Νάντια
         Τελιγάδας Νίκος
       
       
         

 

Αρχική σελίδα Το σχολείο μας Λειτουργία του σχολείου Διδακτικό έτος-Αξιολόγηση και Προαγωγή Μαθητών

Διδακτικό έτος-Αξιολόγηση και Προαγωγή Μαθητών

Διδακτικό έτος

 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

  • 1 - 10 Ιουνίου: 1η εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’.
  • 10 - 20 Ιουνίου: Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση.
  • 20 - 30 Ιουνίου: 2η εξεταστική περίοδος στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές.

 

Διδασκόμενα μαθήματα

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

     Η Ομάδα Α' περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

     Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Γαλλικά/Γερμανικά και 9) Οικιακή Οικονομία.

     Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά, 3) Φυσική Αγωγή.

 

Διαδικασία αξιολόγησης

 

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικές ή ομαδικές,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες,

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

     Ειδικότερα, όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες:

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄: Μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία το πρώτο τετράμηνο.

Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄: Μία ωριαία γραπτή δοκιμασία το πρώτο τετράμηνο και μία γραπτή δοκιμασία ή μία συνθετική δημιουργική εργασία το δεύτερο τετράμηνο.

 

 Β. Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Διενεργούνται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Εξετάζονται γραπτά μόνο τα μαθήματα της Α΄ Ομάδας.

 

Βαθμός ετήσιας επίδοσης – Προαγωγή/απόλυση/απόρριψη

 

α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13) και τουλάχιστον δώδεκα (12) όταν έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

β. Αν δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από 10.

Συγκεκριμένα, ο μαθητής που παραπέμπεται:

- Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου παρακολουθεί πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄ στο οποίο έχει παραπεμφθεί.

- Το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου εξετάζεται στα μαθήματα που έχει παραπεμφθεί. Οι επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα της Α΄ Ομάδας είναι προφορικές και γραπτές και για τα μαθήματα της Β΄ και της Γ’ ομάδας είναι προφορικές.

 

γ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

 

δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε μπορεί να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο καθώς και σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.